• PCK_TOTAL_HBF4_467_201511_250ML
  • PCK_TOTAL_HBF4_467_201511_5L
  • PCK_TOTAL_HBF4_467_201603_1L

HBF 4

TOTAL HBF 4 là dầu tổng hợp cho hệ thống phanh, được khuyến nghị cho hệ thống phanh và ly hợp của tất cả các xe sử dụng dầu tổng hợp khi có yêu cầu DOT 4..

Quy tắc

Phân loại theo chuẩn quốc tế

  • FMVSS : FMVSS 116 DOT 4
  • ISO : ISO 4925 Class 4
  • SAE : SAE J1704