FLUIDMATIC IID

FLUIDMATIC IID được khuyến nghị cho một số bộ truyền động tự động trong xe tải nặng chỉ định mức hiệu quả Dexron IID hay các hệ thống trợ lực lái liên quan..

Quy tắc

Phân loại theo nhà sản xuất

  • Meets the requirement of :
    FORD : Ford Mercon
    GM : GM DEXRON® II-D
  • Suitable for :
    ZF : ZF TE-ML 14A